TÜZÜK

TRABZON HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ (T-HASAD ) TÜZÜĞÜ

KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI

Madde 1: Yasalar, yönetmelikler ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapmak üzere “TRABZON HALK SAĞLIĞI DERNEĞİ” adı ile bu dernek kurulmuştur.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2: Derneğin merkezi “TRABZON” ilidir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3: Derneğin amacı, herkesin halk sağlığı biliminin öngördüğü anlayış içerisinde sağlığını koruması, geliştirmesi, sağlığını kaybettiği durumlarda sağlığını geri alabilmek için gereksinim duyduğu her türlü desteği ve sağlık hizmetlerini eşitlik ve saygınlık içerisinde alabilmesi için çaba sarf etmek, çalışma alanına giren konularda ve halk sağlığı biliminin gelişimi ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, bu konulardaki çalışmalara katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE HİZMET KONULARI
Madde 4:Derneğin, amacına ve ilgili yasa hükümlerine uygun olarak çalışma alanları, çalışma biçimleri ve hizmet konuları şöyledir:
 1. Halk Sağlığı konularında bilgi düzeyini geliştirmede konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişki kurup benzer amaçlı çalışmalara katılmak, destek olmak, gerektiğinde onların desteğini sağlamak,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan Bülten, kitap, dergi, broşür, gazete, afiş, CD, video, kaset gibi her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 4. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 5. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 6. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bilimsel nitelikte araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek olmak,
 7. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar düzenlemek, başka kişi/kurum/kuruluşlarca düzenlenen aktivitelere katılmak ve destek olmak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, bağışlamak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Halk Sağlığı konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmak, isteyen kuruluşlara danışmanlık yapmak,
 11. Gazete, radyo ve TV programları gerçekleştirmek, basın açıklamaları ve internet yayıncılığı yapmak, toplantı, gösteri, sergi, piknik, konser, kermes gibi etkinlikler gerçekleştirmek,
 12. Üyelerin yetişmeleri için yurt içi ve yurt dışında halk sağlığı konularında eğitim olanaklarını arttırmaya çalışmak,
 13. Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarına katılmasına destek olmak,
 14. Okul, danışmanlık merkezi gibi kurumlar işletmek,
 15. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektir.

Derneğin faaliyet alanı: Sağlık alanında faaliyet gösterir.

DERNEĞE ÜYELİK İLE İLGİLİ İŞLEMLER, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 5: Derneğe üye olabilme şartları ve üyelik işlemleri ile üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Üye Olma Hakkı:

Dernek üyesi iki kişi tarafından tavsiye edilmek kaydıyla, fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğimize üye olmak için başvurabilir. Üye namzetlerinin; üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları, yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Yönetim Kurulu, kararı, bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Yönetim kurulu, gerekçe göstermeksizin dahi, üyelik başvurusunu reddedebilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir. Dernek faaliyetine yardım ve katkı sağlayanlardan uygun görülenlere yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca “onur belgesi” verilebileceği gibi, “fahri üye” yapılmaları da mümkündür. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılmakla birlikte, görüşmelere katılma, oy kullanma ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Genel kurul, gerekli gördüğünde fahri üyeliği iptal edebilir. Yabancıların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkına sahip bulunmaları şartıyla mümkün olabilir.

2) Üyeliğin Sona Ermesi:
Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyenler dilekçelerini bizzat veya noter kanalıyla yönetim kuruluna bildirmek zorundadırlar. Dilekçe derneğe ulaştığında üyenin kaydı yönetim kurulu kararı ile üye kayıt defterinden silinir.

3) Üyelikten Çıkarılma:
Dernekler Kanununda belirtilen üye olma haklarını kaybedenler, yıllık aidatlarını Aralık Ayının 31’ ne kadar ödemeyenler ve Derneğin amaç ve tüzüğüne aykırı hareket eden veya dernek itibarına gölge düşürecek söz ve davranışlarda bulunan üyelerin üyelikleri sona erer. Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik niteliklerine sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Başkaca haklı sebeplerle üye çıkarılması da mümkündür. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı, yönetim kurulunca karara bağlanarak silinir. Yönetim Kurulu kararına karşı itiraz, ancak, genel kurula yapılabilir. Yapılacak ilk genel kurula itiraz edilmediği takdirde, yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur. Genel kurulca üyeliğinin devam etmesine karar verilmesi durumunda, divan başkanınca isim listesine eklenerek genel kurul kararlarına katılması sağlanır.

4) Üyelerin Hakları:
Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Dernekten istifa eden veya Genel kurul ve yönetim kurulu kararıyla çıkarılan üyeler; derneğin mal varlığından hak iddia edemezler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Temsil yolu ile (vekâleten) oy hakkı kullanılamaz. Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir. Görevi sona erdiğinde tüzel kişilik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

5) Üyelerin Yükümlülükleri:
Üyeler, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunmak, genel kurulca kararlaştırılan yıllık aidatı ödemek, derneğin yetkili organlarınca alınan kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 6:Derneğin organları,

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

Madde 7: Genel kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurulun oluşumu:
  Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı bulunan ve yıllık aidat borcunu ödemiş asıl üyelerden oluşur.
 2. Genel Kurulun toplanma zamanı:
  Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Ekim ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır.
  Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması zorunludur. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’ inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteği bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine; mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 3. Çağrı Usulü:
  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, yönetim kurulunca genel kurula katılacak üyelere bildirilir. Bu bildirimde, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mülki amirliğe bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin isim listesi ve yönetim kurulu kararı da eklenir.
  Toplantı bir başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mülki amirliğe bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 8: Genel Kurulun toplantı yeri, yeter sayısı, yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirlenmiştir.

 1. Toplantı Yeri:
  Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
 2. Toplantı Yeter Sayısı:
  Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 3. Toplantının Yapılış Usulü:
  Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 11. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından genel kurul açılır.
  Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.
 4. Toplantıda Görüşülecek Konular:
  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ

Madde 9: Genel kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve karar iptali usulleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Görev ve Yetkileri:
  Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak.
  Gündemi aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.
  Dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilmesini sağlamak.
  Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşerek yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek.
  Yönetim kurulunca hazırlanan işletme hesabı özeti, Borç-Alacak Tablosunu ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak.
  Dernek yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak.
  Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.
  Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkarılma konularında yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek nihai kararı vermek.
  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularını görüşerek karara bağlamak.
  Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret, ödenek ve tazminatları belirlemek.
  Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek.
  Gerektiğinde dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak.
  Derneğin feshedilmesi kararını almak.
  Dernek için taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
  Dernek adına şube açılmasını karar vermek.
 2. Karar Yeter Sayısı:
  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden yazılı katılımıyla aldıkları kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış oldukları kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınmasıyla olağan genel kurul yapılmış sayılmaz.
 3. Oy Hakkından Yoksunluk:
  Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, alt ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 4. Genel Kurul Kararlarının İptali:
  Toplantıda hazır bulunup da kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; haklı mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunamayan üyeler de, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde genel kurul tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Yönetim kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10: Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulunun Teşkili:
Yönetim kurulu; beş asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere dernek üyeleri arasından üç yıl süreyle genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre yönetim kurulunca asıl üyeliğe çağrılır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe getirilmesine rağmen yönetim kurulu; üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak başkan, genel sekreter ve muhasip üyelerini belirleyeceği gibi, başka türlü görevlendirmeler de yapabilir. Yönetim kurulu, toplantı ve karar nisabı salt çoğunluktur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy değerinde kabul edilir.

Yönetim kurulu, kurul halinde çalışır ve yapılan görüşmeler karara bağlanır. Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Mutat toplantılar dışında, başkanın, başkanın yokluğu ya da mazereti nedeniyle genel sekreterin ve yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün dernek başkanına yapacakları yazılı başvuru ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirir.

Yönetim Kurulunun Görevleri:

 1. Mevzuata ve tüzüğe uygun şekilde Derneği yönetmek,
 2. Dernek adına hukuki tasarruflarda bulunmak.
 3. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlıklarını yürütmek.
 4. Dernek yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak.
 5. Dönemlere ait İşletme Hesap Özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak.
 6. Derneğe yapılan başvuruları değerlendirip cevaplandırmak, üyeleri bilgilendirmek.
 7. Yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları genel kurula sunmak.
 8. Çalışma programını tanzim etmek ve genel kurula sunmak.
 9. Yeni üye kaydı yapmak.
 10. Üyeliği reddedilen üyelerin itirazlarını nihai karar için genel kurula sunmak.
 11. Derneği temsil etmek ya da bir veya birkaç kişiye yetki vermek.
 12. Yönetim kurulu üyelerinin boşalması halinde, yedek üyeleri göreve çağırmak.
 13. Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç, gereç ile sarf ve demirbaş malzemesi satın almak.
 14. Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek.
 15. Dernek hesapları ile kayıtlarını tutmak, saklanması zorunlu evrakları muhafaza etmek.
 16. Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak.
 17. Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek.
 18. Görev tanımı yaparak personel istihdam etmek, işten çıkarmak, tesis ve lokal açmak.
 19. Şube açılması hususundaki talepleri genel kurulun onayına sunmak, Genel Kurulun verdiği yetki ile şubeler açmak, şubeleri denetlemek, şube organlarını görevden almak ve temsilci atamak.
 20. Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin islerini görüşmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kınama, üyeliğin geçici olarak dondurulması, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezası vermek.
 21. Değişik konularda Çalışma Komisyonları kurulmasına karar vermek.

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 11: Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.

1) Teşkili:
Denetleme kurulu üç asıl üç yedek üyeden olmak üzere genel kurulca üç yıl süreyle, gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu, derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

2) Görevleri:
Denetleme Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler.
Denetleme kurulu yapmış olduğu denetimler sonucunda hazırlamış olduğu raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar.
Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeleri göreve çağırır.
Gerekli görmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 12: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulunca yönetim, denetleme ve derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alındı belgesi kesilerek alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe alınan demirbaşların kaydedildiği defterdir.
7-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek adına alınan makbuzlar seri numaraları ile bu deftere kayıt edilir.

Dernek tarafından tutulması zorunlu ve yardımcı defterlerin noter veya dernekler birimince tasdik edilmesi zorunludur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 14: Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye yönelik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Üye aidatı,
 2. Teberru ve bağışlar,
 3. Her türlü yasal etkinliklerden temin edilecek gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım Toplama Kanununa göre elde edilecek gelirler,
 6. Dernekçe tertiplenen toplantı, gösteri, sergi, konser, kermes, piyango, balo, eğlence, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 7. Dernek adına kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,
 8. Dernek adına yayınlanan basılı veya görüntülü yayınlardan elde edilen gelirler,
 9. Lokal işletmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,
 10. Mal ve hizmet alım-satımından sağlanan gelirler.

ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI

Madde 15: Üyelik giriş ücreti on TL olup, üyeler yıllık aidat on TL aidat öderler. Aidatlar üye kayıt defterine kaydedilir. Sonraki yıllara ait aidat tutarları, genel kurul kararı ile belirlenir. Aidat belirleme yetkisi, genel kurul kararı ile yönetim kuruluna da bırakılabilir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 16: Derneğin gelir ve gider işlemlerinde uygulanacak esaslar şöyledir: Gelir tahsilatı; Yönetim kurulu kararına istinaden Basımevleri tarafından bastırılıp Dernekler Birimince onaylanan Alındı Belgeleri ile yapılır. Bankaların tanzim etmiş olduğu dekont ve hesap ekstraları alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri sırasıyla, işletme defterine kaydedilir. Derneğin harcamaları fatura, makbuz ve harcama belgeleri karşılığında yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu belgeler, mevzuatla daha uzun bir süre öngörülmüş olmadıkça en az 5 yıl saklanır. Belgelerde ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunur. Dernek adına para tahsil edecek kişiyi Yönetim Kurulu belirler ve en büyük mülki amire onaylatır. Derneğin banka hesabından para çekmeye sayman ve Yönetim Kurulunun yetki vereceği bir Yönetim Kurulu üyesi birlikte yetkilidir.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 17: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 18: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURMASI, YARDIM ALMASI VE İŞ BİRLİĞİ USULLERİ

Madde 19: Derneğin borçlanması, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

2) Temsilcilik ve Platform Oluşturma:
İl Temsilciliği: Derneğin merkezi ile şubelerinin bulunduğu iller dışındaki illerde, gerekli görülen durumlarda yönetim kurulu kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla il temsilcileri atanabilir. İl temsilcisi Dernek üyeleri arasından seçilir. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından 15 gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir. İl temsilcileri dernek genel kurulu üyesidirler.
Platform: Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. Geçici bir birlikteliği ifade eden platformun tüzel kişiliği yoktur. Derneğimiz; kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz.
3) Yurtdışından Yardım Alınması ve İş Birliği:

 1. Yurt Dışından Yardım Alınması: Derneğimiz, mülki idare amirliğine önceden bildirmek şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
 2. İşbirliği: Derneğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Kamu kurum ve kuruluşları proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır.

İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 20: Derneğin iç denetimi, denetleme kurulu tarafından yapılır. Bu kurul, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığını; genel kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler ve yönetim kuruluna sunar. Toplantı yapıldığında genel kurula da sunar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESİH, DAĞILMIŞ SAYILMASI VE TASFİYESİYLE İLGİLİ USULLER

Madde 22: Derneğin fesih, dağılmış sayılması ve tasfiye şekilleri aşağıda belirlenmiştir.
Genel Kurul Kararıyla Fesih: Derneğin genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Mahkeme Kararı İle Fesih: Derneğin, amacı kanunlara veya genel ahlaka aykırı hale gelmesi durumunda Mülki Amirliğin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir.

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma:

 1. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi ya da sürenin sona ermesi,
 2. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 3. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 4. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumlarında Kendiliğinden dağılma, Mülki Amirliğin yazılı istemi üzerine Sulh Hâkimliğince tespit edilir.
Derneğin Tasfiyesi:
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Trabzon Halk Sağlığı Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.